ما BeriIT هستیم
ما یک تیم با تجربه و با استعداد از مشاوران پرشور هستیم که حول محور خدمات و ارائه راهکار های خلاقانه معماری و رشد یافته است،
از این رو ما توان ارائه سطح متفاوتی از سرویس را دارا می باشیم.

بهترین ویژگی های ما

دانش و تجربه تیم به همراه ساختار سرویس محور BeriIT باعث تضمین کیفیت سرویس، رضایتمندی مشتریان و موفقیت پروژهای این مجموعه شده است.   تیم BeriIT  برای موفقیت خود و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ خدمات به  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ  به این سه اصل پایبند است…

Muda

ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ارزﺷﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ

Muri

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در ﺟﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪ
پژمان فتحی شبکه و امنیت شبکه

Mura

آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ.
تیم BeriIT

موفقیت ما نتیجه کار تیمی  بر اساس تخصص  و تجربه و خلاقیت است و برآنیم که  کارهای درست را درست انجام دهیم که یک راه حل کامل برای مشتریان باشد .

درباره ی BeriIT

اندیشه درست ، ارزش BeriIT است .

1396

تاریخچه مختصر
به دلیل ارتباط با شرکت های مختلف در این سالها کاری ، متوجه یک اتفاق جالب در بین بسیاری از کمپانی های شدیم ، و آن متفاوت فکر کردن آنها و درخواست ارائه راهکارهای متفاوت برای پیش برد کسب و کارشان بود ، جرقه BeriIT زده شد.

1397

پخته کردن BeriIT
نقشه راه ، را برای متفاوت بودن در این سال کشیدیم

1398

آغاز کار تیمی
ما آغاز کردیم چون به خودمان باور داشتیم که میتوانیم متفاوت باشیم .اعتقاد داریم برای بودن باید تدریجی و مستمر قدم برداشت.
مشتریان درباره ی ما چه می گویند

پخش